رگرسیون خطی با ضرایب فازی متقارن و نا متقارن

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

20.1001.1.27174409.1398.2.2.12.2=DOR

چکیده

در مطالعات متعدد با بهره گیری از رگرسیون کلاسیک به بررسی رفتار نرخ ارز واقعی پرداخته شده است. از انجا که این شیوه براورد نیاز به اطلاعات کامل و قطعی دارد، در حالی که بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ ارز رفتاری نوسانی دارند همچنین اطلاعات قطعی از عوامل تاثیر گذار بر این متغیرها در دسترس نمی باشد. در این مقاله برای بررسی رفتار نرخ ارز واقعی، از رگرسیون فازی برای یک دوره زمانی بیست ساله استفاده شده است. علت استفاده از رگرسیون فازی به دلیل انعطاف پذیری در مدل سازی بوده، در ضمن فاقد فرضهای محدودکننده در رگرسیون کلاسیک است. نتایج این مطالعه نشان دهنده کارآیی فوق العاده مدل رگرسیون فازی است، به گونه ای که نمای نرخ ارز واقعی برای تمام درجه های عضویت یکسان است، که تایید کننده سیاست مدیریت عرضه ارز در ایران می باشد. از سوی دیگر نتایج رگرسیون فازی با درجه عضویت ٠٫٧ بیانگر رفتار نرخ ارز واقعی متناسب با شرایط ایران است.

کلیدواژه‌ها