احتمال پسین شاخص کارایی C'p برای فرآیند دارای توزیع نمایی با حدود مشخصه‌ی فنی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر ماهانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

2 گروه آمار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر ماهانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

20.1001.1.27174409.1399.3.1.11.6/DOR

چکیده

در این مطالعه به بررسی شاخص کارایی C'p تحت توزیع نمایی و محاسبه ی احتمال پسین کارایی فرآیند با توجه به رویکرد بیز پرداخته می شود. از طرفی در بسیاری از فرآیندهای موجود در طبیعت اطلاعات بدست آمده فازی هستند، بنابراین در این مطالعه حدود مشخصه ی فنی را به صورت فازی در نظر گرفته می شود. هدف این مقاله محاسبه ی احتمال شاخص کارایی C'p برای فرآیندی با توزیع نمایی است که دارای حدود مشخصه‌ی فنی فازی می باشد. درنهایت یک مثال برای محاسبه ی این احتمال بیان می شود.

کلیدواژه‌ها