کاربرد آزمون فرضیۀ فازی در تحلیل شکاف برخی متغیرهای مربوط به پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه اراک

3 دانشگاه خوارزمی تهران

20.1001.1.27174409.1399.3.1.1.6/DOR

چکیده

توجه به نقش متغیرهای روان‌شناختی در عملکرد ریاضی دانش آموزان، پیامدهای مهمی در پیشرفت تحصیلی آن‌ها در درس ریاضی دارد. بنابراین پژوهش حاضر، باهدف بررسی عملکرد ذهنیت فلسفی، خلاقیت، خود کارآمدی ریاضی، خود پنداره ریاضی و پیشرفت ریاضی دانش آموزان انجام شده است. چون متغیرهای مورد بررسی اساساً نادقیق هستند، مشاهدات حاصل نیز به صورت نادقیق گزارش شده‌اند، و بنابر این در تحلیل داده‌ها از روش‌‌های آمار فازی استفاده شده است. جامعه‌ی آماری، دانش آموزان پسر سال سوم رشته تجربی شهرستان مرند بودند که از بین آن‌ها 103 دانش آموز به چهار پرسشنامه (ذهنیت فلسفی، خود کارآمدی ریاضی، خلاقیت و خودپنداره ریاضی) پاسخ دادند. همچنین در یک آزمون پیشرفت ریاضی شرکت کردند. از آزمون‌های فازی، به روش مبتنی بر فاصله‌های اطمینان فازی، به منظور بررسی سؤال پژوهش استفاده شد. نتایج آزمون‌ها نشان دادند که خودکارآمدی ریاضی و خلاقیت دانش آموزان در حدِّ متوسط به بالا (مطلوب)، و ذهنیت فلسفی و عملکرد ریاضی از متوسط به پایین (نامطلوب) و خودپنداره ریاضی دانش آموزان در حد متوسط ارزیابی می‌شود. روش پیشنهادی، عمومیت دارد و برای هر مقطع و رشته تحصیلی قابل تعمیم است. از این یافته‌ها می‌توان در زمینه‌ی برنامه ریزی جهت پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها