ضریب جینی برای داده‌های فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

20.1001.1.27174409.1399.3.2.3.0/DOR

چکیده

فقر و نابرابری یکی از مشکلات بزرگی است که جوامع انسانی در طول تاریخ با آن مواجه بوده‌اند. از این‌رو یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌های جهان کاهش فقر و نابرابری می‌باشد. ‏ضریب جینی یکی از معمول‌ترین و پرکاربردترین شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری اقتصادی می‌باشد. از آنجایی که بسیاری از داده‌های واقعی ‏در حوزه درآمد و هزینه افراد ممکن است نادقیق باشند، توسیع و گسترش مفهوم ضریب جینی در محیط فازی ضرورری به نظر می‌رسد. در این مقاله، به بررسی ضریب جینی براساس مشاهدات فازی می‌پردازیم. در پایان با استفاده از یک مثال واقعی به تشریح روش‎‏‌های ارائه شده پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها