تعمیم توزیع‌های موزون توسط توزیعهای دومتغیره برپایه پیشامدهای فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

20.1001.1.27174409.1399.3.2.7.4/DOR

چکیده

در این مقاله بعد از آشنایی با توزیع‌های موزون و بیان اهمیت آن‌ها در ادبیات آماری، با مفهوم پیشامد و احتمالات فازی آشنا شده و در پایان ارتباط این خانواده از توزیع‌ها با پیشامدهای فازی را بررسی و نحوه تولید و همچنین تعمیم آن‌ها را در محیط فازی بیان می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها