روش اسپلاین های رگرسیونی تطبیقی چندگانه (MARS) با پاسخ های فازی و کاربرد آن در پزشکی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه الزهرا

2 دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

20.1001.1.27174409.1399.3.2.12.9/DOR

چکیده

در این مقاله ابتدا رگرسیون اسپلاین تطبیقی چند گانه (MARS) را در حالتی که متغیرهای پاسخ، فازی هستند معرفی می کنیم. سپس مدل MARS را روی داده های جمع آوری شده پیاده میکنیم و نتایج به دست آمده را با روش کمترین مربعات خطا مقایسه میکنیم. برای مطالعه ارتباط بین آگاهی افراد درباره بیماری های سرطان و سطح اجتماعی و اقتصادی افراد به کار می بریم. در این مطالعه دانش افراد درباره سرطان به صورت متغیرهای فازی بیان شده است. نتایج به دست امده را با یکی از رایج ترین روش های رگرسیون فازی مقایسه می کنیم که حاکی از برتری مدل MARS است.کلیدواژه‌ها