شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاونت پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

شاخص‌های کارایی فرایند معیارھای عددی هستند که میزان مطابقت محصولات تولیدی
یک فرآیند با مشخصات در نظر گرفته شده توسط مشتریان یا تولیدکنندگان را نشان می‌دهند. در فرایندهایی که کیفیت فرایند یا محصولات بر اساس رابطه تابعی بین متغیر وابسته ‎(پاسخ)‎ و یک یا چند متغیر مستقل ‎(توضیحی)‎ تعریف می‌شود، پروفایل نامیده شده و برای ارزیابی کارایی، از شاخص‌های کارایی پروفایل استفاده می‌شود. در حالتی که را بطه پروفایل به صورت یک رابطه خطی بین متغیر وابسته و یک متغیر مستقل باشد، پروفایل خطی ساده نامیده می‌شود. در این فرایندها، حدود مشخصات فنی، حدود تلورانس طبیعی، میانگین و هدف فرایند نیز با استفاده از رابطه خطی ساده (مشابه مدل رگرسیون) تعریف شده و
شاخص‌های کارایی که بر این اساس ارائه می‌شوند، شاخص‌های کارایی تابعی نام دارند.

در این مقاله، برای فرایندهایی که کیفیت بر اساس پروفایل خطی ساده است، دو شاخص کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی پیشنهاد می‌شود و با استفاده از مطالعات شبیه‌سازی‌شده، عملکرد آن‌ها در مقایسه با شاخص‌های تابعی موجود، بر اساس معیار میانگین مربعات خطا ارزیابی می‌شود. این مطالعات، نتیجه می‌دهند که دو شاخص جدید عملکرد بهتری نسبت به دو شاخص موجود دارند.
به علاوه، برای نشان‌دادن طرز استفاده از شاخص‌های جدید، مثال واقعی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها