شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاونت پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

شاخص‌های کارایی فرایند معیارھای عددی هستند که میزان مطابقت محصولات تولیدی
یک فرآیند با مشخصات در نظر گرفته شده توسط مشتریان یا تولیدکنندگان را نشان می‌دهند. در فرایندهایی که کیفیت فرایند یا محصولات بر اساس رابطه تابعی بین متغیر وابسته ‎(پاسخ)‎ و یک یا چند متغیر مستقل ‎(توضیحی)‎ تعریف می‌شود، پروفایل نامیده شده و برای ارزیابی کارایی، از شاخص‌های کارایی پروفایل استفاده می‌شود. در حالتی که را بطه پروفایل به صورت یک رابطه خطی بین متغیر وابسته و یک متغیر مستقل باشد، پروفایل خطی ساده نامیده می‌شود. در این فرایندها، حدود مشخصات فنی، حدود تلورانس طبیعی، میانگین و هدف فرایند نیز با استفاده از رابطه خطی ساده (مشابه مدل رگرسیون) تعریف شده و
شاخص‌های کارایی که بر این اساس ارائه می‌شوند، شاخص‌های کارایی تابعی نام دارند.

در این مقاله، برای فرایندهایی که کیفیت بر اساس پروفایل خطی ساده است، دو شاخص کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی پیشنهاد می‌شود و با استفاده از مطالعات شبیه‌سازی‌شده، عملکرد آن‌ها در مقایسه با شاخص‌های تابعی موجود، بر اساس معیار میانگین مربعات خطا ارزیابی می‌شود. این مطالعات، نتیجه می‌دهند که دو شاخص جدید عملکرد بهتری نسبت به دو شاخص موجود دارند.
به علاوه، برای نشان‌دادن طرز استفاده از شاخص‌های جدید، مثال واقعی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Draper, N.R., and Smith, H. (2011) Applied Regression Analysis, Third Edition,
John Wiley & Sons, Inc.
[2] Ebadi, M., and Shahriari, H. (2013) A process capability index for simple linear
profile, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 64, 857-
865.
[3] Ebadi, M., and Amiri, A. (2012) Evaluation of process capability in multivariate
simple linear profiles, Scientia Iranica, Transactions E: Industrial Engineering, 19
(6), 1960-1968.
[4] Hosseinifard, S.Z., Abbasi, B., and Abdollahian, M. (2011) Performance analysis
in non-normal linear profiles using gamma distribution, In 2011 Eighth International Conference on Information Technology: New generations, Las Vegas, NV,
USA, 603-607.
[5] Hosseinifard, S.Z., andAbbasi, B. (2012a) Evaluation of process capability indices
of Linear profiles, International Journal of Quality & Reliability Management, 29
(2), 162-176.
[6] Hosseinifard, S.Z., and Abbasi, B. (2012b) Process capability analysis in non
normal linear regression profiles, Communications in Statistics - Simulation and
Computation, 41 (10), 1761-1784.
[7] Kang, L., and Albin, S.L. (2000) On-line monitoring when the process yields a
[8] Kim, K., Mahmoud, M.A., and Woodall, W.H. (2003) On the monitoring of linear
profiles, Journal of Quality Technology, 35, 317-328.
[9] Kunter, M.H., Nachtsheim, C.J., Neter, J., and Li, W. (2005) Applied linear statistical models, McGraw-Hill, Boston.
[10] Mahmoud, M.A., and Woodall, W.H. (2004) Phase I monitoring of linear profiles
with calibration application, Technometrics, 46, 380-391.
[11] Mahmoud, M.A., Parker, P.A., Woodall, W.H., and Hawkins, D.M. (2007) A
change point method for linear profile data, Quality and Reliability Engineering
International, 23, 247-268.
[12] Mestek, O., Pavlik, J., and Suchánek, M. (1994) Multivariate control charts: control charts for calibration curves, Fresenius’ Journal of Analytical Chemistry, 350,
344-351.
[13] Nemati Keshteli, R., Baradaran Kazemzadeh, R., Amiri. A., and Noorossana, R.
(2014) Developing functional process capability indices for simple linear profile
, Scientia Iranica, 21 (3), 1044-1050.
[14] Noorossana, R., Vaghefi, A., and Dorri, M. (2011) Effect of non-normality on the
monitoring of simple linear profiles, Quality and Reliability Engineering International, 27 (4), 425-436.
[15] Pakzad, A., Razavi, H., and Sadeghpour Gildh, B. (2021) Developing loss-based
functional process capability indices for simple linear profile, Journal of Statistical
Computation and Simulation, DOI: 10.1080/00949655.2021.1933486.
[16] Saghaei, A., Mehrjoo, M., and Amiri, A. (2009) A CUSUM-based method for
onitoring simple linear profiles, International of Journal of Advanced Manufacturing Technology, 45, 1252-1260.linear [17] Shi, L., Chen, W. and Lu, L.F. (2014) An Approach for Simple Linear Profile
Gauge R & R Studies, Discrete and Dynamic Optimization Problems in Operations Management, DOI: 10.1155/2014/816980.
[18] Zou, C.و Zhang, Y.و and Wang, Z. (2006) A control chart based on a change-point
model for monitoring linear profiles, IIE Transactions, 38, 1093-1103.
[19] Zou, C. Zhou, C., Wang, Z., and Tsung, F. (2007) A self-starting control chart for
linear profiles, Journal of Quality Technology, 39 (4), 364-375.profile, Journal of Quality Technology, 32, 418-426.