طراحی شبکه توزیع استوار با در نظر گرفتن عدالت در توزیع محصولات تحت شرایط عدم‌قطعیت فازی (مطالعه موردی: استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

طراحی شبکه توزیع از جمله اقدامات مهمی است که باید توسط مدیریت زنجیره‌تأمین اتخاذ شود. تصمیمات مرتبط با طراحی شبکه توزیع همواره در شرایط وقوع ریسک‌های مختلف و به ویژه عدم‌قطعیت اتخاذ می‌شوند، از این رو نیاز است که روشی نظام‌مند به منظور مقابله با چنین ریسک‌هایی به کار گرفته شود. در این پژوهش یک شبکه توزیع رو به جلو و پنج سطحی با هدف حداقل کردن هزینه‌های کل، مجموع اثرات زیست‌محیطی و برقراری عدالت اجتماعی از طریق حداقل کردن حداکثر کمبود محصولات در مناطق مشتری در نظر گرفته شده است. همچنین مسأله تحت شرایط عدم‌قطعیت فازی مدلسازی شده است که نتایج خروجی حاصل از حل هر دو مدل قطعی و غیرقطعی مقایسه شده‌اند. لازم به ذکر است که روش برنامه‌ریزی استوار امکانی به منظور مقابله با عدم‌قطعیت به کار گرفته شده است. در مدل استوار ارائه‌ شده پارامترها به صورت اعداد فازی در نظر گرفته شده‌اند و همچنین سطوح اطمینان بهینه نیز به کمک روش بهینه‌سازی استوار تعیین شده‌اند. از سوی دیگر به منظور کسب اطمینان از عملکرد و اعتبار مدل ارائه شده، یک مطالعه موردی بر مبنای دنیای واقعی به مدل ریاضی اعمال شده است و نتایج با خروجی‌های حاصل از شبیه‌سازی مسأله مقایسه شدند. نتایج حاکی از این است که در نظر گرفتن عدم‌قطعیت در شبکه توزیع در کوتاه مدت منجر به افزایش هزینه‌‌ها می‌گردد اما در طولانی مدت سبب افزایش آمادگی شبکه توزیع در برابر ریسک‌ها و کاهش هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های مواجهه با ریسک، فروش از دست رفته و نگهداری از موجودی می‌شود.

کلیدواژه‌ها