توسعه چارچوب تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‌گیری گروهی در محیط فازی مردد (نمونه کاوی: اولویت‌بندی بهبود فرآیندهای کسب و کار در شرکت توزیع برق استان مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

10.22034/jfsa.2022.331034.1114

چکیده

امروزه موقعیت رقابتی سازمان‌ها بر مبنای قابلیت‌ها، مهارت‌ها و دانش نهفته در فرآیندهای سازمانی آنها تعریف شده و فرآیندهای کسب و کار یکی از دارایی‌های کلیدی سازمان‌ها به شمار می‌رود. با این وجود منابع محدود در اختیار و در عین حال تفاوت فرایندها از جنبه‌های مختلف، بیانگر لزوم به‌کارگیری رویکردی مدون برای رتبه‌بندی پروژه‌های بهبود در سازمان است. این تفاوت‌ها از جنبه‌های مختلفی نظیر ارزش خروجی، سطح تاثیر در سازمان، پیچیدگی، زمان و سرمایه مورد نیاز برای بهبود مطرح هستند که برای اندازه‌ گیری آنها اغلب نیاز به اخذ نظرات قضاوتی خبرگان است. پژوهش حاضراز تحلیل سلسله مراتبی فازی مبتنی بر ترکیبی از مجموعه‌های فازی مردد و مجموعه‌های فازی نوع-2 برای این رده‌بندی استفاده می‌کند. این رویکرد در شرکت توزیع برق استان مرکزی به کار گرفته شده است. رویکرد مورد استفاده ساختاری انعطاف پذیر برای اخذ نظرات خبرگان و عدم قطعیت و ابهام نهفته در نظرات ایشان فراهم می‌کند و درعین‌ حال فرایند تصمیم‌گیری گروهی در سازمان را بدون ساده‌ سازی و کاهش سطح پیچیدگی‌ قضاوتهای کلامی فراهم می‌کند. نتایج حاصل بیانگر اولویت بالای فرایندهای بهره برداری، نگهداری و توزیع شبکه، و فرآیند ایجاد و توسعه شبکه توزیع و نیز مدیریت مالی در این سازمان برای اجرای پروژه‌های بهبود فرایندی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها