آزمون آماری براساس فرضیه های فازی شهودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه بیرجند

10.22034/jfsa.2022.330542.1112

چکیده

آزمون فرضیهها نقش مهمی در استنباطهای آماری ایفا میکنند. روشهای کلاسیک در
آزمون فرضیه مبتنی بر مفروضاتی از قبیل دقیق بودن مشاهدات ، دقیق بودن فرضیات آزمون،
دقیق بودن پارامتر مجهول و ... میباشد، ولی در جهان واقعی گاهی این مفروضات برقرار
نیستند. نظریهی مجموعه های فازی و نظریهی مجموعههای فازی شهودی، راههای مناسب
برای صورت بندی و تحلیل اینگونه مفاهیم و موضوعات نادقیق میباشند.
در این مقاله پس از تعریف متغیرتصادفی فازی شهودی براساس α- شک و فرضیههای فازی
شهودی روشی برای آزمودن یک نمونه تصادفی کلاسیک و فرضیه فازی شهودی ارائه می دهیم.

زمون فرضیهها نقش مهمی در استنباطهای آماری ایفا میکنند. روشهای کلاسیک در
آزمون فرضیه مبتنی بر مفروضاتی از قبیل دقیق بودن مشاهدات ، دقیق بودن فرضیات آزمون،
دقیق بودن پارامتر مجهول و ... میباشد، ولی در جهان واقعی گاهی این مفروضات برقرار
نیستند. نظریهی مجموعه های فازی و نظریهی مجموعههای فازی شهودی، راههای مناسب
برای صورت بندی و تحلیل اینگونه مفاهیم و موضوعات نادقیق میباشند.
در این مقاله پس از تعریف متغیرتصادفی فازی شهودی براساس α- شک و فرضیههای فازی
شهودی روشی برای آزمودن یک نمونه تصادفی کلاسیک و فرضیه فازی شهودی ارائه می دهیم.
برای صورت بندی و تحلیل اینگونه مفاهیم و موضوعات نادقیق میباشند.

کلیدواژه‌ها


[1] Akbari, M.G., and Rezaei, A., Statistical inference about the variance of fuzzy random variables, Sankhya: The Indian Journal of Statistics, 71. B, Part. 2, 206–221, 2009.
[2] Akbari, M.G., and Rezaei, A. Bootstrap testing fuzzy hypotheses and observations on fuzzy statistic, Expert Systems with Applications, 37, 5782–5787, 2010.
[3] Akbari, M.G., and Hesamian, G. Neyman–Pearson lemma based on intuitionistic fuzzy parameters, 23:5905-5911, 2019.
[4] Akbari, M.G., and Hesamian, G., Linear model with exact inputs and interval-valued fuzzy outputs, IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 26, 518–530, 2017.
[5] Atanassov, K,. Intuitionistic fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems, 20, 87-96, 1986.
[6] Atanassov, K., New operations defned over the intuitionistic fuzzy sets, Fuzzy Sets and Systems, 61, 137-142, 1994.
[7] Atanassov, K. Gargov, G., Interval vaued intuionstic fuzzy sets, Fuzzy sets and systems, 31:343-349, 1981
[8] Atanassov, K. Gargov, G., Interval vaued intuionstic fuzzy sets, Fuzzy sets and systems, 31:343-349, 1981
[9] Bustince, H., and burillo P., Vague sets are intutionistic fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems, 79, 403-405, 1996.
[10] Dubois, H., Prade, H., Fuzzy Sets and Systems: Theory and Applications. Academic Press, Waltham, 1980.
[11] Gau, WL., Buehrer, DJ., Vague sets. IEEE Transactions on systems Man and Cybernetics 23(2):610-614, 1993.
[12] Grzegorzewski, P., K-sample median test for vague data, International Journal of Intelligent Systems, 24:529–539, 2009.
[13] Guha, D., Chakraborty, D., A theoretical development of distance measure for intuitonistic fuzzy numbers, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2011.
[14] Hesamian, G., Akbari, M.G., Testing hypotheses for multivariate normal distribution with fuzzy random variables, 53:14-54, 2022.
[15] Taheri, S. M., and Zarei, R., Extension principle of vague sets and its applications, Advances in Fuzzy Mathematics, 6, 17-28, 2011.
[16] Wu, H.C., Statistical hypotheses testing for fuzzy data, Information Sciences, 175, 30–57, 2005.
[17] Wu, H. Ch., The central limit theorem for fuzzy random variables. Information Sciences, 120, 239-256, 1999.
[18] Zadeh, L. A., Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility, Fuzzy Sets and Systems, 1, 3-28, 1978. [19] Zainali, Z., and Akbari M. Gh.and Alizadeh Noughabi H., Intuitionistic fuzzy random variable and testing hypothesis. 2014.
[20] Walmsley, A.L.E. (2003) A History of the “New Mathemtics” Movement and its Relations with Current Mathematical Reform. University Press of America: Maryland, USA
[21] B. O‘Neill, Semi-Riemannian geometry, Academic Press, 1986.
[22] J. Oprea, Differential geometry and its applications, Prentice Hall, second ed., 2004.
[23] طاهری، م. و ماشین چی، م. ((1381 . مقدمه ای بر احتمال و آمار فازی، انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.
[24]طاهری، س. م. ((1375 . آشنایی با نظریه مجموعه های فازی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد.