ضریب هم بستگی بین داده های فازی

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسنده

دانشگاه گیلان

چکیده

همبستگی یکی از مهم ترین شاخص هایی است که به طور گسترده در زمینه های مختلف به کارمی رود و اندازه ای با اهمیت در تحلیل داده هاست. از آنجایی که بسیاری از داده های واقعی ممکن است نادقیق باشند، توسیع مفهوم همبستگی در محیط نادقیق ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، ابتدا بر اساس تعریف کلاسیک ضریب همبستگی و اصل توسیع زاده یک معیار برای محاسبه ضریب همبستگی بین اعداد فازی را مطالعه می کنیم که در آن رویکرد برنامه ریزی ریاضی به منظور محاسبه میزان درجه عضویت به کارگرفته شده است. سپس، روشی دیگر برای تعیین و محاسبه- نرم دراستیکو اعمال جبری مبتنی T دقیق تابع عضویت با استفاده از بر آن مورد بررسی قرار گرفته است که به برنامه ریزی ریاضی بستگی ندارد.

کلیدواژه‌ها