مروری بر اتوماتای فازی

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

1 گروه ریاضی, دانشکده علوم و فناوری های نوین, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان, کرمان, ایران

2 گروه ریاضی, دانشکده علوم و فناوری های نوین, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

20.1001.1.27174409.1398.2.1.4.2/DOR

چکیده

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، در اﺑﺘﺪا ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺒﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎی ﻗﻄﻌﯽ، ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺗﺎ روی ﻣﺸﺒﮑﻪ ی ﻣﺎﻧﺪه ای اراﯾﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎی ﻓﺎزی ﻣﺘﻨﺎﻫﯽ و ﮔﺮاﻣﺮﻫﺎی ﻓﺎزی را اراﯾﻪ داده و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ، اﺗﻮﻣﺎﺗﺎی ﻗﻄﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و دﻟﯿﻞ اراﯾﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎی ﻏﯿﺮﻗﻄﻌﯽ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.

کلیدواژه‌ها