اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسن میش مست نهی

ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیات استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/mishmastnehi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
hmnehihamoon.usb.ac.ir
054-31136377
0000-0002-7573-1751

h-index: 9  

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Mishmast+Nehi%2C+Hassan&btnG=

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8550073100