اعضای هیات تحریریه

ویراستار ارشد

محسن عارفی

آمار، مدل سازی دانشیار دانشگاه بیرجند

cv.birjand.ac.ir/arefi/fa
moh_arefiyahoo.com
056-3220201
0000-0002-7573-1751

h-index: 6  

لینک ارجاعات مقالات در گوگل اسکالر و اسکوپوس: 

https://scholar.google.com/citations?user=bz7Saz4AAAAJ&hl=en&oi=ao

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24437591400