اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

بهرام صادقپور گیلده

آمار-کنترل کیفیت فازی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

sadeghpour.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
sadeghpourum.ac.ir
054-31136377
0000-0003-0863-676X

h-index: 12  

لینک دسترسی به مقالات نمایه شده در گوگل اسگالر و اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506633798

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=RFScbysAAAAJ