مروری بر اتوماتای فازی ٢ (اتوماتای فازی عمومی)

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

1 گروه ریاضی, دانشکده علوم و فناوری های نوین, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان, کرمان, ایران

2 گروه ریاضی, دانشکده ریاضی, دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

20.1001.1.27174409.1398.2.2.2.2=DOR

چکیده

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اهمیت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ی اﺗﻮﻣﺎﺗﺎ، ﻣﻔﻬﻮم اﺗﻮﻣﺎﺗﺎی ﻓﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در اﺑﺘﺪا، ﻣﻔﻬﻮم اﺗﻮﻣﺎﺗﺎی ﻓﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﭙﺲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزی ﺷﻬﻮدی، اﺗﻮﻣﺎﺗﺎی ﻓﺎزی ﺷﻬﻮدی ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اداﻣﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺒﺮ ﭘﺎﯾﻪ ای ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﯾﮏ اراﯾﻪ ﺷﺪ، ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺗﻮﻣﺎﺗﺎی ﻓﺎزی ﻋﻤﻮﻣﯽ LB ﺑﯿﺎن ﻣﯽ شود. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای روﺷﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

کلیدواژه‌ها