مقایسه عدد مولد پایه فازی و غیرفازی در یک مدل اپیدمی برای انتشار ویروس در شبکه‌های کامپیوتری

نوع مقاله : دعوت شده

نویسندگان

گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل

20.1001.1.27174409.1398.2.2.5.5=DOR

چکیده

در این مقاله یک مدل ریاضی اپیدمی فازی برای انتشار ویروسها در یک شبکه کامپیوتری ‏بررسی شده است. مدل اپیدمیک کلاسیک و نوع فازی آن توصیف شده و مقایسه‌ای بین عدد مولد کلاسیک و نوع فازی آن انجام گرفته است. همچنین استراتژی کنترل اپیدمی ویروسها در یک شبکه کامپیوتری تجزیه و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها