مروری بر مجموعه های فازی نوع-2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

20.1001.1.27174409.1398.2.2.6.6=DOR

چکیده

اکثر داده ها در جهان واقعی به صورت نادقیق و مبهم هستند؛ یکی از روش های مدل سازی مفاهیم نادقیق، استفاده از مجموعه های فازی است. یک تعمیم از مجموعه های فازی به صورت مجموعه های فازی نوع- 2 هستند که درجه عضویت هایی از نوع مجموعه های فازی دارند. چنین مجموعه هایی در جایی که تعیین دقیق درجه ی عضویت برای یک مجموعه فازی مبهم باشد، مفید واقع می شود. مجموعه های فازی نوع- 2 بازه ای حالت خاصی از مجموعه های فازی نوع- 2 می باشند که از پیچیدگی کمتر و فهم آسانتری برخوردار هستند و نوع خاصی از این مجموعه ها، اعداد فازی نوع- 2 بازه ای می باشند. در این پژوهش مروری بر مجموعه های فازی نوع- 2 و مجموعه های فازی نوع- 2 بازه ای ارائه و به بررسی اعداد فازی نوع- 2 بازه ای و اعمال حسابی موجود بر آنها پرداخته می شود. همچنین مروری بر چند روش مقایسه ای و رتبه بندی مربوط به اعداد فازی نوع- 2 بازه ای ارائه خواهد شد

کلیدواژه‌ها