کاربرد مدل رگرسیون غیرخطی فازی در بررسی آثار نامتقارن تورم

نوع مقاله : ویژه نامه

نویسندگان

1 گروه امار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 گروه آمار دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 گروه مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر غیرخطی تورم و بیکاری بر اجار ه بهای منازل
مسکونی شهرهای بزرگ ایران است. در این راستا با ب ه کارگیری از مدل غیرخطی لجستیک
و رهیافت فازی با استفاده از داد ه های سالانه ١٣۶١ تا ١٣٩۵ به تجزیه وتحلیل متغیرهای مؤثر
بر اجاره بهای منازل مسکونی در شهرهای بزرگ می پردازیم. به کمک آزمون تراسورتا، برازش
مدل غیرخطی لجستیک برداده ها تائید م ی شود. لذا بر اساس مدل غیرخطی لجستیک، تغییرات
متغیرهای مستقل به سه قسمت (آستان ه پایین، آستان ه وسط و آستانه بالا) تقسیم شده و نتایج
نشان م ی دهد که تغییر در تورم در حد آستان ه بالا بیشترین تأثیر را بر اجاره بهای منازل مسکونی
دارد. این تأثیر در حد آستانه متوسط هم قابل توجه است،که بیانگر وجود چسبندگی تورم در بخش
اجاره بهای مسکن است. وجود نقش انتظارات تورمی در افزایش اجار ه بها منازل مسکونی در
ایران قاب ل انکار نیست چراکه تأثیر درصد تغییر در اجاره بهای دوره قبل بر اجار ه بهای دوره جاری
در تمام آستان ه ها مثبت است. از طرفی درصد تغییر در بیکاری بر اجار ه بها در حد آستان ه بالا، حد
آستانه پایین و متوسط نیز تأثیر مثبت دارد

کلیدواژه‌ها