طراحی یک سیستم عصبی فازی تطبیقی به عنوان یک ابزار تشخیصی بیماری دیابت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی/ گروه آموزشی علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 بخش علوم کامپیوتر، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

20.1001.1.27174409.1398.2.2.11.1=DOR

چکیده

سیستم‌های خبره به طور گسترده‌ای در پزشکی برای تشخیص بیماری‌ها استفاده می‌شوند. یکی از عوامل مهم در بهبود حال بیماران، سرعت عمل در تشخیص و درمان بیماری است. دیابت یکی از بیماری‌های شایع در جهان محسوب می‌شود که میزان ابتلا به این بیماری با سرعت در حال افزایش است. دیابت یا بیماری قند یک اختلال سوخت‌و‌سازی در بدن است. در این بیماری سرعت و توانایی بدن در استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش یافته و باعث افزایش میزان قند خون در بدن می‌شود. منطق فازی یک روش مهم برای مدل‌سازی عدم قطعیت در سیستم‌های خبره می‌باشد. در این مقاله با استفاده از سیستم خبره فازی روشی برای تشخیص بیماری دیابت ارائه شده است. با توجه به اینکه توابع عضویت و قوانین فازی در کارایی سیستم خبره فازی نقش مهمی دارند، تعدیل توابع عضویت با استفاده از سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی انجام شده است. نتایج شبیه‌سازی، نشان می‌دهند که این سیستم خبره مبتنی بر قوانین فازی زمان تشخیص بیماری دیابت را کاهش داده و با دقت تشخیص 95% عملکرد قابل قبولی را دارد.

کلیدواژه‌ها