همگون سازی اتوماتای نوتروسوفیک عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه ریاضی, دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

2 گروه ریاضی, دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان, کرمان, ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

10.22034/jfsa.2022.336029.1122

چکیده

در این مقاله ، در ابتدا با در نظر گرفتن تعریف مجموعه ی نو ترو سوفیک ، تعریف
اتو ما تای نو تروسوفیک عمومی را بیان و مفهوم همگون سازی را ارایه می دهیم . سپس ، الگوریتمی
برای تشخیص رابطه همگون سازی بین دو اتوماتا ارایه داده و پیچیدگی زمانی آن را محاسبه
می کنیم . علاوه بر این ، نشان می دهیم که اجتماع همگون سازی ها روی دو اتو ما تای نو ترو سو فیک
عمومی ، خود یک همگون سازی بین آن ها ست. همچنین ، نشان می دهیم که اگر یک رابطه
همگون سازی بین دو اتو ما تای نو ترو سوفیک عمومی برقرار باشد زبان ها ی دو اتو ما تای مذ کور
با هم برابر هستند . در ادامه ، با در نظر گرفتن بزرگترین همگون سازی بین اتو ما تای نو ترو سو فیک
عمومی ، اتو ما تای نو ترو سو فیک عمومی خارج قسمتی را ارایه داده و نشان می دهیم که این اتو ما تا ،
یک اتو ماتا ی کمینه است که زبان اتو ما تا را حفظ می کند . برای واضح تر شدن مفا هیم و قضا یا ی
ارایه شده چند مثال ارایه می دهیم .

کلیدواژه‌ها