نطریۀ احتمال و نظریۀ امکان: ‎ ‎شباهت‌ها و تفاوت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکدۀ فنی

20.1001.1.27174409.1397.1.1.4.5/DOR

چکیده

نظریۀ احتمال و نظریۀ امکان، دو نظریۀ ریاضی برای مدل‌سازی‏، بررسی و تحلیل نایقینی (عدم‌اطمینان / عدم‌قطعیت) هستند. هرچند این دو نظریه از جهاتی شبیه هم هستند، ولی تفاوت‌های بنیادی با یکدیگر دارند. در این مقاله، به‌کوتاهی‏، شباهت‌ها و به‌ویژه تفاوت‌های این دو نظریه بررسی می‌شود. چند مثال‌ِ مقایسه‌ای ارائه می‌شود تا تفاوت‌های احتمال و امکان به‌طور ملموس و عینی روشن شود. در پایان، یک پرسش طرح می‌شود تا خوانندگان با بررسی آن، دربارۀ تفاوت احتمال و امکان بیشتر تأمل کنند.

کلیدواژه‌ها