دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

مقاله پژوهشی

1. بهبود ماشین یادگیر هیجانی مغز با الهام از ماشین یادگیر محدود فازی آنلاین حافظه‌دار بازگشی مبتنی بر سیستم عصبی فازی تاکاگی‌سوگنو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

مهدی گلشن؛ محمد تشنه لب؛ آرش شریفی


2. رویکردی نوین در مدلسازی و حل مسئله درخت فراگیر کمینه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

مجید دره میرکی؛ مدینه فرنام


3. طرح نمونه‌گیری دنباله‌ای فازی با معیارهای پذیرش و رد نادقیق

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

رباب افشاری؛ مهدیه عرفانیان


ویژه نامه

4. تعیین شاخص کارایی فرایند به روش استنباط پیشگو ناپارامتریک و بررسی آن در محیط فازی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

سهیل شکری


5. شاخص‌های کارایی تابعی مبتنی بر منطق فازی برای پروفایل خطی ساده

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

زینب عباسی گنجی


مقاله پژوهشی

6. رهیافت تصمیم‌گیری‌های چند معیاره در ارزیابی نیکویی برازش مدل‌های آماری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

جلال چاچی؛ احمد کاظمی فرد؛ حامد فهیمی