کلیدواژه‌ها = اصل توسیع
تعداد مقالات: 2
1. ضریب جینی برای داده‌های فازی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 59-72

زهرا بهدانی


2. ضریب هم بستگی بین داده های فازی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-91

رضا زارعی