کلیدواژه‌ها = اصل توسیع
ضریب جینی برای داده‌های فازی

دوره 3، شماره 2، دی 1399، صفحه 59-72

زهرا بهدانی


ضریب هم بستگی بین داده های فازی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 73-91

رضا زارعی